Kontakt telefoniczny 

            godz.   8.00-20.00  

             poniedzia?k-pi?tek                           SEKRETARIAT

   tel: 507397626

                   mail: lublin.lop@gmail.com


Oddzia?y:
Lublin, ul. Narutowicza 71/16
Lubartw, ul. Szaniawskiego 64

Aktualno?ci

Zapraszamy do wsp?pracy
Mo?liwo?? pracy w zespole i wynaj?cia gabinetw terapeutycznych ... 

czytaj wi?c?j >>

"Przekroczy? prg przedszkola" - warsztaty dla rodzicw dzieci rozpoczynaj?cych edukacj? przedszkoln?

czytaj wi?cej >>


Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Lubelski O?rodek Psychodynamiczny zosta? za?o?ony przez specjalistw z wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym identyfikuj?cych si? z nurtem Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie skupia on profesjonalistw kieruj?cych si? w swojej pracy rzetelnymi podstawami teoretycznymi, posiadaj?cych wykszta?cenie w obszarze psychoterapii, spe?niaj?ce standardy ustalone przez Sekcj? Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. G?wnym obszarem dzia?alno?ci LOP jest prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej. LOP organizuje rwnie? warsztaty, szkolenia i konferencje propaguj?ce podej?cie psychodynamiczne w lubelskim ?rodowisku psychoterapeutycznym, medycznym, psychologicznym i o?wiatowym, jako fundament pracy psychoterapeutycznej, pomocy psychologicznej i socjoterapii. O?rodek wsp?pracuje z jedn? z wiod?cych w Polsce szk? psychoterapii - Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Stosowany w LOP rodzaj psychoterapii wywodzi si? ze ?rodowiska polskich psychoterapeutw skupionych wok? Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodyanmicznej. W znacznym stopniu inspirowany jest do?wiadczeniami terapeutw psychodynamicznych z USA oraz dorobkiem dawnej i wsp?czesnej psychoanalizy.

Charakterystyczne dla tego sposobu pracy jest uznanie, ?e do?wiadczane objawy i problemy, cho? czasem podobne u r?nych osb, maj? r?ne i zawsze znajduj?ce si? w nie?wiadomo?ci, przyczyny. Psychoterapeuta w tworz?cej si? relacji, na kolejnych sesjach, wsplnie z pacjentem poznaje ich istot? i ?rd?o, co pozwala zdobyt? wiedz? po??czy? z do?wiadczeniem i w efekcie prowadzi do ust?pienia objaww. Taki sposb pracy nie tylko gwarantuje skuteczn? psychoterapi?, ale tak?e pozwala na jej przebieg w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Przyj?cie przez zesp? O?rodka tego typu podej?cia pozwala obj?? skuteczn? i trwa?? pomoc? szerokie grono osb z r?nymi problemami i zaburzeniami.

Cz?onkowie zespo?u systematycznie korzystaj? z superwizji certyfikowanych superwizorw PTP, kieruj? si? Kodeksem Etyki Psychoterapeuty PTPP, bior? udzia? w szkoleniach, konferencjach, sympozjach podnosz?cych ich kompetencje, posiadaj? do?wiadczenie w?asnej psychoterapii szkoleniowej.